Urnenedsettelse

Urnenedsettelse

Urnenedsettelsen vil ofte foregå 2-3 uker etter seremonien.

Selve kremasjonen vil foregå ved Ålesund nye krematorium i etterkant av seremonien for de som velger dette. Normal prosedyre idag er da at dere pr post vil få tilsendt et forslag til tidspunkt der urnenedsettelsen kan foregå. Dette er selvsagt mulig å endre om det ikke passer. Om dere har sterke ønsker å få urnenedsettelsen raskere, er det mulig å gjøre avtaler om dette. Vi kan evt være behjelpelig med å formidle deres ønsker.

Det som ofte møter dere ved urnenedsettelsen er at en fra gravferdsetaten møter dere på gravstedet og har da med urnen. Sammen vil dere da sette avdødes aske ned i jorden på valgte gravsted. Det er vanligvis ikke andre tilstede enn en fra gravferdsetaten og pårørende. Vinterstid og ved tele i jorden vil nedsettelsen kanskje måtte utsettes litt til telen er borte. I verste fall kan det ta noen måneder før man kan sette ned urnen. Det er også mulig å arrangere en seremoni for dette, men det er ikke vanlig.

Det er ingen strenge formelle krav til hvordan en slik type seremoni skal foregå. Vanligvis vil urnen senkes ned i graven som har blitt avsatt for den avdøde. Man kan også søke om “askespredning” om man ønsker å spre asken en annen plass som for eksempel i havet.

Askespredning

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er viktig å vite at dersom man velger askespredning, mister man retten til å ha navn og data på et gravsted på en gravplass. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges, mens en annen del spres for vinden.

Fylkesmannen kan da, etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at avdødes aske spres for vinden. Man kan søke om tillatelse til askespredning på egne vegne i forkant av ens bortgang. Dersom avdøde ikke har søkt om askespredning i forkant selv, kan den som sørger for gravferden, søke om å få spre avdødes aske dersom det sannsynliggjøres at avdøde ønsket askespredning. Tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Kontakt oss for nærmere avtale eller spørsmål i forhold til urnenedsettelsen. Vi hjelper deg gjerne.

Offentlig reglement for askespredning

Søknad om askespredning sendes til fylkesmannen i det fylket der asken ønskes spredd. I rundskriv P-8/2012 Veiledning vedrørende saker om spredning av aske er det gitt nærmere retningslinjer om hvor asken kan tillates spredt:

  • For det første behøver man ved spredning i sjøen ikke stille krav om at det skal skje ”utaskjærs”. Askespredning kan også tillates i fjorder. Tillatelse til spredning bør likevel ikke gis dersom det er svært mye fritidstrafikk i området, eller det er strender eller mye bebyggelse i området.
  • For det andre kan det åpnes for askespredning i elver, vassdrag og øvrig ferskvann i områder med et tilstrekkelig øde preg. Dersom bruken av et område er underlagt særskilte restriksjoner etter for eksempel lov om naturvern, vil dette kunne legges vekt på i behandlingen av en søknad om askespredning.

Departementet er kjent med at det har utviklet seg en praksis med at urner av lett oppløselig materiale senkes i sjøen, framfor at asken spres på havet. Departementet ser at dette på mange måter kan være en hensiktsmessig løsning og vil likestille dette med ”spredning av aske”. Når det gjelder spredning over land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som bør være avgjørende for om det kan tillates askespredning. Vi vil imidlertid framheve at spredning bare bør tillates i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det bør også legges vekt på om forholdene ligger til rette for at asken kan tas opp i naturens kretsløp. Asken kan spres i øde skogsområder. Man bør imidlertid unngå å gi tillatelse til spredning i populære utfartsområder. En del ønsker om spredningssted framstår slik at spredningen ønskes gjort over et svært lite område, for eksempel i nærheten av familiens hytte. Departementet viser her til lovforarbeidene hvor det legges til grunn at det ikke vil bli gitt tillatelse i eller i nærheten av bebyggelse. I tillegg kommer at et slikt sted lett kan få karakter av “privat gravsted”. En av intensjonene bak bestemmelsen om spredning av aske er at asken skal spres på et slikt sted at den blir tatt opp i naturen, og at den senere ikke kan gjenfinnes. Fylkesmannens vedtak om askespredning kan påklages til departementet. Klagen sendes til den fylkesmann som har truffet vedtaket.

Kilde hentet fra: regjeringen.no